Privatumo politika

I. Informacija apie asmens duomenų valdytoją

1. Advokatų kontora „Win & Law” Simonavičius ir partneriai (toliau – Kontora) adresas J.Zauerveino g. 15, LT-92122 Klaipėda, tinklapis: https://www.eadvokatai.lt (toliau – Duomenų valdytojas) tvarko Jūsų asmens duomenis.

2. Asmens duomenų apsaugos pareigūnas – Kontorai priklausantis advokatas, pasirinktas iš zesamų, remiantis profesinėmis savybėmis, visų pirma duomenų apsaugos teisės ir praktikos ekspertinėmis žiniomis, taip pat gebėjimu atlikti BDAR 39 straipsnyje nurodytas užduotis, kuris padės laikytis reikalavimų įgyvendinant atskaitomybės priemones.

II. Duomenų tvarkymo tikslai ir apimtys

3. Atsižvelgdami į pokyčius asmens duomenų tvarkymo srityje, kuriuos numato Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, galiojantis nuo 2018 m. gegužės 25 d. (toliau – Reglamentas), Jūsų asmens duomenis mes tvarkome šiais tikslais: paslaugų teikimo bei teisių ir teisėtų interesų, turto apsaugojimo ir gynimo tikslais.

4. Asmens duomenų tvarkymo Kontoroje tikslu, duomenys tvarkomi Lietuvos Respublikos advokatūros įstatyme bei kituose teisės aktuose nustatytų Advokato funkcijų vykdymui.

5. Tvarkomi duomenys: vardas (ai), pavardė (ės); asmens kodas; pilietybė; paso ir/ar asmens tapatybės kortelės duomenys; duomenys apie teistumą; duomenys apie asmens sveikatos būklę; informacija apie darbo vietą; elektroninio pašto adresas; telefono numeris; gyvenamosios vietos adresas; kiti kontaktiniai duomenys; nuotrauka; informacija apie pareikštus įtarimus, kaltinimus ir/ar priimtus teismo nuosprendžius; informacija apie šeiminę padėtį; kita informacija, kuri yra reikalinga tinkamai vykdyti teisės aktuose numatytas Advokato ar jo padėjėjo funkcijas.

III. Asmens duomenų gavėjai

6. Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Jūsų, kai:

6.1. sudaroma teisinių paslaugų sutartis;

6.2. bendraujate su mumis telefonu, socialiniuose tinkluose ar tiesiog stebite mūsų veiklą socialiniuose tinkluose;

6.3. lankotės Kontoroje.

7. Jūsų asmens duomenis mes taip pat galime gauti netiesiogiai iš duomenų tvarkytojų.

8. Jūs neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau tam tikrų veiksmų atlikimui, pavyzdžiui paslaugų suteikimas, sąskaitos išrašymas, negalės būti atlikti, jei asmens duomenys nebus pateikti.

IV. Asmens duomenų saugojimo terminas

9. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir / ar numato teisės aktai.

10. Vaizdo stebėjimo medžiaga su asmens duomenimis saugomi ir tvarkomi ne ilgiau kaip 30 dienų nuo duomenų užfiksavimo / gavimo dienos.

V. Duomenų subjekto teisės

11. Kaip duomenų subjektas Jūs turite toliau šiame skyriuje nurodytas teises.

12. Teisę žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą.

13. Teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, t. y. gauti informaciją apie asmens duomenų saugojimo laikotarpį, informaciją iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami.

14. Prašyti ištaisyti asmens duomenis bei sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, tuo atveju, kai susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatysite, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs.

15. Teisę reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatysite, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai.

16. Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni.

17. Teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo.

18. Teisę „būti pamirštam“.

19. Teisę į duomenų perkeliamumą.

20. Teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar
kompetentingam teismui.

VI. Slapukai

21. Svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainių naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti svetainę. Jeigu Bendrovės svetainėje yra nuorodos į kitas svetaines, kurios taip pat naudoja slapukus, jie čia neapibūdinti.

22. Kai įrašomi funkciniai, stebėjimo, reklaminiai slapukai ir (ar) trečiosios šalies slapukai mes prašome Jūsų sutikimo. Kai įrašomi būtinieji slapukai, juos naudojame teisėto intereso pagrindu ir Jūsų sutikimo dėl tokių slapukų įrašymo neprašome. Jei Jūsų sutikimą jau gavome, ateityje pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu sutikimo dar kartą neprašysime. Tai galioja ir trečiųjų šalių naudojamų slapukų atžvilgiu.

23. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, tuo atveju, kai prašome Jūsų sutikimo dėl slapukų įrašymo, Jūs galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

VII. Kitos nuostatos

24. Mes galime pakeisti Privatumo politiką bet kuriuo metu savo nuožiūra arba jeigu to reikalauja galiojantys teisės aktai. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto svetainėje https://www.eadvokatai.lt. Rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija.

25. Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.